ระบบ Management Cockpit สำนักงาน กปร.

งบประมาณประจำปี
ผลตามมาตรกาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
จำนวนโครงการแยกตามสถานะ
จำนวนโครงการแยกตามรายภาค
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ตัวชี้วัด กอง / ศูนย์ / กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร